خانه هنر مد
درباره خلق و خلاقیت است. در تهران 1396 بنا شده است و با توجه به ظرفیت های پنهان مانده این شهر و ساکنانش کار خود را آغاز کرده است.
قدم اول را برای هنرهایی اجرایی برداشته و فعالیت هایش در سه حوزه مستقل اما پیوسته خلاصه می شود:
1)  آموزش
2)  تولید
3)  بازاریابی  آثار هنری
فعالیت آموزشی را با همراهی گروه تئاتر لیو آغاز کرده و هم اکنون آکادمی تئاتر لیو با آموزش مهارت بازیگری و کارگردانی در حوزه تئاتر معیار، دوره های جامع خود را به میزبانی خانه هنر مد برگزار می کند.
 
در ادامه مسیر متولیان خانه هنر مد به این ها فکر می کنند و برایشان مهم است :
- " اینجا مکانی برای تحقق ایده های گوناگون و مستقل باشد.
-  امکانی باشد برای تمرکز بر موقعیت ها و توانایی های نادیدنی.
-  رویه و ساختار رادیکال در آموزش هنر را ممکن و هموار سازند.    "
و برای تحقق این اهداف، خانه هنر مد در تلاش است تا به مکانی برای تمرکز بر ایده ها و گفتگوی هنری تبدیل شود
ما آگاهیم که نیاز به شناسایی مخاطبان تازه، زندگی در دوران نوآوری های دیجیتال و آگاهی لحظه به لحظه از رخدادهای جهان، هنر اجرا را وادار به دگرگونی های بسیار کرده آن گونه که به تنوع تفاوت های ما گستره عظیمی از فرم های اجرایی با شیوه های متعدد جذب و مشارکت مخاطب به کار گرفته شده اند. . این خانه برای شناسایی و رشد روش های شخصی در تولید هنر "توجه به فردیت هنرمند" اهمیت بسیار قائل است و به موازات آموزش مولفه های جریان اصلی تئاتر در ایران ، حرکت بسوی تئاتر رادیکال با هدف پرورش هنرمندان جوان و صاحب ایده را در پیش گرفته است.
به همین منظور، خانه هنر مد آماده همکاری با هنرمندان و مدیران فستیوال ها در سراسر جهان است، آن ها که با ذهنیت رادیکال خود، آثار و جریانی استثنایی برای به پرسش کشیدن ماهیت تئاتر در نسبت مکان، زمان و خودآگاهی اثر، خلق کرده اند.