نشریه دیجیتال مَد

نشریهی دیجیتال مَد با درآمدی به تئاتر دیگر کار خود را شروع کرد.

*

در شمارهی صفر نشریهی دیجیتال مَد اطلاعاتی اولیه در مورد انواعی از تئاتر که نامشان را بسیار شنیدهایم ارائه شده است. تئاترهایی که خود را از جریان اصلی جدا کردهاند و با عناوینی مثل آوانگارد، تجربی، آلترناتیو، پستمدرن و پستدراماتیک از آنها صحبت میشود.

تفاوتها و شباهتهای میان این عناوین چیست؟

در ابتدا میتوان گفت که همهی اینها به تئاتری «دیگر» اشاره دارند. نوعی ار تئاتر که معمولا از جریان اصلی و تجاری فاصله میگیرد و بدنبال اهدافی متفاوت است.

اما همهی ماجرا این نیست. بسیاری از این عناوین آنقدر جهانشمول شدهاند که تشخیص تفاوت میان آنها گاهی غیرممکن میشود.

آیا میتوان آنها را مترادف گرفت؟ یا هر کدام تعریفی برای خود دارند که در بعضی نقاط با تعریفهای دیگر هم مشترک میشود؟

در شمارهی صفر تلاش کردهایم تا با معرفی بسیار کوتاه تاریخی و بررسی نمونههایی از هر کدام از این انواع تئاتر خود را آمادهی ورود بیشتر به جزئیات چیزی کنیم که نامش را ما (و دیگران) گذاشتهایم «تئاتر دیگر».

***

نشریهی آنلاین مَد:

·         در اینستاگرام و در سایت خانهی هنر مَد قابل دسترسی است.

·        معتقد به دسترسی همگانی به منابع است و به همین دلیل تمام منابع مورد استفادهاش را در سایت خانهی هنر مد بارگزاری میکند.

·        در کنار مطالب کوتاه و موجز خود که بیشتر کارکرد اطلاعرسانی دارند بصورت دورهای مقالههایی عمیقتر و تخصصیتر نیز در حوزههای مورد بحث در سایت خانهی هنر مَد بارگزاری میکند.

 

 

نظرات ارسال شده
5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات